Aמי רם הנה החברה הפרטית המובילה בניהול תשתיות מים וחשמל בהתישבות הכפרית בישראל …קרא עוד

B

מי רם מספקת מענה לכל מרכיבי משק המים במגזר הכפרי תוך שימוש במיטב הטכנולוגיה … קרא עוד

C

מי רם מתמחה בחלוקה ואספקה של חשמל לקיבוצים ומאפשרת להם להנות ממענה כולל …קרא עוד


לכל לקוחותינו שלום רב

להלן מספר עדכונים

הודעה למשלמים דרך 24PAY: החל מתאריך ה 1/12/2016 ישולמו חשבונות החשמל בנפרד מחשבונות המים.
על כן בבואכם לשלם את חשבון החשמל –  יש לבחור את חברת מי רם חשמל ע"י החלפת רשות
שנת 2015 הסתיימה, ואנו נמצאים בפתחה של שנת 2016. בשנה זו, מחירי המים לבית ממשיכים לרדת, בעוד שמחירי המים לחקלאות ימשיכו לעלות.
בתחום החשמל, הייתה ירידת מחירים של כ-15% במהלך שנת 2015, ודווקא בפתחה של שנת 2016 התבשרנו שצפויה העלאת מחיר של כ-1.5% אך בפועל עדיין לא התקבלה החלטה סופית בעניין על ידי הרשות לשירותים ציבוריים חשמל.
חברת מי רם אינה קובעת את מחירי המים והחשמל, מחירים אלו נקבעים על ידי זרועה הארוכה של הממשלה ברשות המים וברשות החשמל.
מחירי מקורות המעודכנים מופיעים באתר החברה www.Meyram.co.il

דיווח נפשות

רשות המים קובעת את תעריפי המים בהתאם למספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור – קיימים שני סוגי תעריפים – כמות מוכרת בתעריף נמוך (בשנת 2016 – 4.708 ₪ ל-3.5 הקובים הראשונים לנפש לחודש), וכמות לא מוכרת בתעריף גבוה (9.211 ₪ לקוב).
אי לכך, הנכם מתבקשים לבצע עדכון דיווח נפשות, הינו מספר הנפשות המתגוררות (למטרת מגורים) ביחידת הדיור של צרכן המים, עפ"י הצהרה בכתב שהעביר צרכן המים לחברת מי רם, ובצירוף ספח תעודת הזהות המעודכן לכתובת הנכס, הכולל פירוט הנפשות המתגוררות בבית (יש לצרף תעודת זהות לילדים מעל גיל 18 בנפרד מתעודת הזהות שהוצגה ע"י ההורים).
צרכן שלא יעביר הצהרה על מספר נפשות יחויב בחשבון המים לפי 2 נפשות מוכרות בלבד, קרי 7 קוב לחודש בלבד.