ArrowArrow

A

מי רם הנה החברה הפרטית המובילה בניהול תשתיות מים וחשמל בהתישבות הכפרית בישראל …קרא עוד

Bמי רם מספקת מענה לכל מרכיבי משק המים במגזר הכפרי תוך שימוש במיטב הטכנולוגיה … קרא עוד

לכל לקוחותינו שלום רב

להלן מספר עדכונים הודעה למשלמים דרך PAY24: החל מתאריך ה 1/12/2016 ישולמו חשבונות המים  בנפרד מחשבונות החשמל. על כן בבואכם לשלם את חשבון המים 

יש לבחור את חברת מי רם מים ע"י החלפת רשות
חברת מי רם אינה קובעת את מחירי המים, מחירים אלו נקבעים על ידי זרועה הארוכה של הממשלה ברשות המים.

דיווח נפשות

רשות המים קובעת את תעריפי המים בהתאם למספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור – קיימים שני סוגי תעריפים – כמות מוכרת בתעריף נמוך (בשנת 2017 – 3.396 ₪ ל-3.5 הקובים הראשונים לנפש לחודש), וכמות לא מוכרת בתעריף גבוה (8.991 ₪ לקוב).
אי לכך, הנכם מתבקשים לבצע עדכון דיווח נפשות, הינו מספר הנפשות המתגוררות (למטרת מגורים) ביחידת הדיור של צרכן המים, עפ"י הצהרה בכתב שהעביר צרכן המים לחברת מי רם, ובצירוף ספח תעודת הזהות המעודכן לכתובת הנכס, הכולל פירוט הנפשות המתגוררות בבית (יש לצרף תעודת זהות לילדים מעל גיל 18 בנפרד מתעודת הזהות שהוצגה ע"י ההורים).
צרכן שלא יעביר הצהרה על מספר נפשות יחויב בחשבון המים לפי 2 נפשות מוכרות בלבד, קרי 7 קוב לחודש בלבד.