ArrowArrow

הודעה למשלמים דרך 24PAY

החל מתאריך ה 1/12/2016 ישולמו חשבונות החשמל בנפרד מחשבונות המים.

על כן בבואכם לשלם את חשבון החשמל –  יש לבחור את חברת מי רם חשמל ע"י החלפת רשות