ArrowArrow

שאלות נפוצות

המחיר אותו משלמים הצרכנים נקבע על-ידי נציגי הישוב וחברת מי רם. עם זאת‚ בדרך כלל מחייבים לפי מחירי תקנות המים הנקבעים בכנסת‚ בהם מחויבים רוב תושבי המדינה.
הצרכן ישלם על צריכת המים שלו בלבד. המחיר אותו גובים עבור המים משתנה מישוב לישוב‚ וכך גם פרופיל הצריכה לכל משפחה. מניסיוננו‚ בעקבות חסכון העלויות הכולל לאחר כניסת מירם והמעבר לחיוב פרטני ע"פ מדידה‚ בישובים רבים העלות החודשית הכוללת שמשלם בית אב ממוצע לא רק שלא גדלה‚ אלא אף קטנה.
מי רם מתחייבת לאמנת השירות כלפי הצרכן הסופי‚ בהתאם לתקנים הגבוהים ביותר הקיימים‚ כמפורט באמנת השירות.
יש לפנות למוקד התקלות הארצי:  04-9806472 שלוחה 2. בנוסף מעסיקה מי רם אנשי אחזקה בכל ישוב.
על-פי ניסיון מירם בישובים בהם היא פועלת‚ בעקבות המעבר למדידה פרטנית לכל צרכן‚ החיסכון הכולל במים עשוי להגיע ל- 30%-45%.
• בדוק את קריאת מד המים והשווה לרשום בחשבון. שים לב לתאריך הקריאה בחשבון ולתאריך הקריאה שלך.
• בדוק אפשרות של נזילה סמויה. בצע בדיקה פשוטה – סגור את כל הברזים בביתך ובדוק אם שעון המים פועל. אם הוא פועל, עליך להזמין שרברב שיתקן את התקלה באופן פרטי.
• יתכן ויש תקלה במד המים. באפשרותך לבקש בדיקה של מד המים.
גבול האחריות של ספק המים הינו מד המים הכללי בבית משותף, ומד המים הפרטי בבית פרטי, במקרה של סכסוך שכנים בתחום הפרטי, יש להסדיר את הבעיה בין הדיירים או לפנות למשטרה.
• ספק המים אחראי על תקינות הצנרת ומדי המים עד החיבור למד המים הראשי של הנכס. ראית נזילה במקום זה, אנא דווח למוקד מי רם בטלפון 04-9806472 שלוחה 2.
• אם הנזילה נמצאת בקטע שבין מד המים הראשי ועד לנכס שבחזקתך, האחריות חלה על הצרכן ועליו להזמין שרברב באופן פרטי.